REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie

 

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.

 

Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Goleniowie
 2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych. Będzie również umieszczone na sztandarze szkoły.
 3. Konkurs trwa od 2.03.2020 do 27.03.2020.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Goleniowie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
  • Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
  • W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  • składać się :·
  • tylko z logotypu (stylizacji literowej)·
  • tylko z elementu graficznego będącego symbolem·
  • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
 5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznymi kolorystycznym.
 6. Prace należy składać podając:-imię i nazwisko,-klasę.
 7. Prace w wersji cyfrowej można przesyłać na e-mail sp5@goleniow.edu.pl umieszczając w temacie wiadomości treść „Konkurs na logo SP5”

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 27.03.2020r.
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 3. czytelność i funkcjonalność projektu,
 4. estetyka wykonania projektu.

 

Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Przedstawiciel Rady Rodziców
 3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 4. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej(nauczyciel informatyki)
 5. Fundatorzy sztandaru. w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 31.03.2020.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

Font Resize
Contrast