KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

REGULAMIN

organizacji konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2015/2016

SZCZECIN 2015

 

Podstawa prawna:

 • art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j. t., z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.);

 • art.44j oraz art. 44 zx ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j. t., z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 z późn.zm).

I. Postanowienia ogólne

Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:

 

 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 2. Pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.

 4. Promowanie szkół i uczniów szczególnie uzdolnionych.

 5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki na kolejnych etapach kształcenia.

 § 1

 1. W roku szkolnym 2015/2016 Zachodniopomorski Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim:

 1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:
 • Konkurs Języka Polskiego,
 • Konkurs Matematyczny,
 • Konkurs Języka Angielskiego
 • Konkurs Języka Niemieckiego
 1. Konkursy przedmiotowe – dla uczniów gimnazjów:
 • Konkurs Polonistyczny,
 • Konkurs Matematyczny,
 • Konkurs Chemiczny,
 • Konkurs Biologiczny,
 • Konkurs Geograficzny,
 • Konkurs Języka Angielskiego,
 • Konkurs Języka Niemieckiego.
 • Konkurs Fizyczny,
 • Konkurs Historyczny,
 • Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.
 1. Konkursy przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, który określa zadania komisji oraz zatwierdza regulamin konkursów.

 2. Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu na etapie rejonowym, etapie wojewódzkim i w tym zakresie wydaje wiążące rozstrzygnięcia.

 3. Zachodniopomorski Kurator Oświaty powołuje Przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 4. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej powołuje:

– przewodniczących komisji konkursowych danego konkursu na etapach: rejonowym i wojewódzkim. Przewodniczącym komisji konkursowej danego konkursu jest dyrektor szkoły organizującej dany etap konkursu;

 • zespół sprawdzający prace konkursowe na etapie rejonowym i wojewódzkim;

 • zespół ds. rozpatrywania odwołań.

§ 2

1. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy przygotowanie organizacyjne i merytoryczne konkursów przedmiotowych obejmujące w szczególności:

 • dostarczenie komisjom konkursowym etapu rejonowego i wojewódzkiego testów konkursowych, w sposób gwarantujący tajność do chwili rozpoczęcia konkursu;

 • zamieszczenie wyników etapu rejonowego i wojewódzkiego oraz listy finalistów
  i laureatów z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie;

 • ustalenie jednolitego wzoru zaświadczenia dla finalisty i laureata konkursów przedmiotowych;

 • kontrolę prawidłowości zaświadczeń wydanych finalistom i laureatom konkursów przedmiotowych;

 • sporządzenie w wersji papierowej i elektronicznej rejestru wydanych zaświadczeń finalistom i laureatom danego typu konkursu i przedłożenie ich Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty;

 • przygotowanie uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie i w Koszalinie.

§ 3

 1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowej:
 1. I etap – szkolny – do 2 października 2015 r.;
 2. II etap – rejonowy – do 27 listopada 2015 r.;
 3. III etap – wojewódzki – do 26 lutego 2016 r.
 1. Konkursy przedmiotowe obejmują treści określone w podstawie programowej danego przedmiotu oraz treści poszerzające podstawę programową.

 2. Wymagany zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury obowiązujący uczestnika konkursu nie może wykraczać poza przedstawiony w załącznikach nr 1 -14 niniejszego Regulaminu zakres.

§ 4

 1. Do konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń. Jeżeli w szkole macierzystej ucznia nie organizuje się I etapu danego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W takim przypadku opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora nauczyciel.

 2. Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz przez szkołę.

 4. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać legitymację szkolną.

 5. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu, pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie.

 6. Uczniowie wpisują rozwiązania do zadań zamkniętych na specjalnych kartach odpowiedzi do zadań zamkniętych, używając długopisu z czarnym tuszem. Zadania otwarte rozwiązują na specjalnych kartach odpowiedzi do zadań otwartych.

 7. Uczestnik każdego etapu, po otrzymaniu testu konkursowego, na polecenie przewodniczącego komisji konkursowej danego konkursu ma obowiązek:

 • sprawdzić, czy test konkursowy jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu komisji konkursowej danego konkursu, po czym otrzymuje kompletny test, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu konkursu;

 • zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie testu konkursowego;
  w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków komisji konkursowej danego konkursu;

 • zakodować kartę/karty odpowiedzi zgodnie z poleceniem przewodniczącego komisji konkursowej danego konkursu.

 1. Komisja konkursowa danego konkursu zobowiązana jest do zapisania w protokole wszystkich uwag dotyczących nieprawidłowych zdarzeń zaistniałych w czasie trwania konkursu.

 2. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej danego konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

 3. Każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku, który ustawiony jest w odległości zapewniającej samodzielność pracy.

 4. W przypadku stwierdzenia, na każdym z etapów, niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący komisji konkursowej danego konkursu przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w danym konkursie. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.

 5. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2015/2016 Wojewódzka Komisja Konkursowa może w ciągu dziesięciu dni od dnia konkursu unieważnić konkurs w danej szkole.

 6. W sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem, decyzje podejmuje właściwy Przewodniczący danej komisji konkursowej.

 7. Prace uczniów na każdym etapie są kodowane. Sposób kodowania oraz rozkodowywania prac na etapie szkolnym ustala dyrektor szkoły.

 8. Prace pisemne oraz arkusze sprawozdawcze przechowują do końca roku szkolnego 2015/2016:

 • I etap (szkolny) – przewodniczący komisji konkursowych danego konkursu;

 • II etap (rejonowy) i III etap (wojewódzki) – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 1. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.

 2. W przypadku, gdy termin wykonania czynności przewidzianej regulaminem przypada
  na dzień wolny od pracy, terminem jej wykonania jest kolejny dzień roboczy
  po wyznaczonym terminie.

 3. Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wyznaczyć pracownika Kuratorium Oświaty w Szczecinie, który będzie obserwował przebieg konkursu na danym etapie.

 4. Dla uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego lub wojewódzkiego, którzy
  z jakiejkolwiek przyczyny nie przystąpili do konkursu nie przewiduje się przeprowadzenia konkursu w dodatkowym terminie.

 5. W przypadku choroby ucznia, który zakwalifikował się do etapu rejonowego, dyrektor szkoły najpóźniej 2 dni przed danym konkursem zgłasza szkole, w której organizowany jest etap rejonowy danego konkursu, zmianę na liście uczestników przystępujących do etapu rejonowego. Nie zgłoszenie tego faktu spowoduje nie dopuszczenie innego ucznia do etapu rejonowego danego konkursu.

 6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie
  o niepełnosprawności lub przewlekłej chorobie dyrektor szkoły macierzystej jest zobowiązany poinformować na piśmie dyrektora szkoły, w której odbywa się dany etap rejonowy konkursu i Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Kuratorium Oświaty w Szczecinie) o konieczności dostosowania testów
  (np. alfabet Braille´a, wielkość czcionki), warunków i miejsca pracy do potrzeb indywidualnych tego ucznia.

 7. Dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs danego etapu, jest zobowiązany
  do dostosowania warunków i miejsca pracy do potrzeb i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności lub przewlekłej chorobie.

 8. Wprowadzenie dostosowania warunków i miejsca pracy ucznia do jego potrzeb i możliwości nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy tego ucznia jako uczestnika konkursu.

 9. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II i III etapu konkursów w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 10. Wszystkie komunikaty dotyczące konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2015/2016 publikowane są wyłącznie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 11. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele po opublikowaniu wyników mają obowiązek śledzić na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie: www.kuratorium.szczecin.pl ewentualne zmiany w wynikach poszczególnych etapów konkursów, które mogą zostać wprowadzone w wyniku ewentualnej korekty kryteriów oceniania lub w wyniku trybu odwoławczego zgodnie z § 8 Regulaminu konkursów (tj. 2 tygodnie od ogłoszenia wyników poszczególnych konkursów).

II. Przebieg konkursów na poszczególnych etapach

Etap I –SZKOLNY

§ 5

 1. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada dyrektor szkoły, który jest jednocześnie przewodniczącym komisji konkursowej etapu szkolnego.

 2. W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić funkcji przewodniczącego, funkcję tę pełni osoba przez niego wyznaczona.

 3. Etap szkolny odbywa się na terenie szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego, w których uczniowie wyrazili chęć udziału w określonych konkursach (z zastrzeżeniem § 4 ust. 1).

 4. Testy do eliminacji szkolnych wraz z kryteriami oceny zadań opracowują samodzielnie szkoły, których uczniowie chcą przystąpić do konkursu.

 5. Etapy szkolne konkursów przedmiotowych powinny być przeprowadzone w terminie do dnia 2 października 2015 r., według ustalonego w szkole i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu.

 6. Wyniki etapu szkolnego i listę uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłasza przewodniczący szkolnej komisji konkursowej.

 7. Zadaniem dyrektora szkoły w zakresie organizacji konkursów jest:

 1. zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Regulaminem organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2015/2016;

 2. uzyskanie od rodziców/prawnych opiekunów dziecka oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikowanie nazwiska ucznia oraz jego wyników na listach uczestników konkursów zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich oraz listach finalistów
  i laureatów konkursów – wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 15
  do Regulaminu konkursów. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie wyrażą zgody, informacje o wynikach ucznia identyfikowane będą kodem jego pracy;

 3. powołanie komisji konkursowej przeprowadzającej etap szkolny konkursów – liczba nauczycieli pracujących w komisji musi zapewnić prawidłowy przebieg konkursu
  (co najmniej trzech nauczycieli w jednej sali) oraz ustalenie trybu pracy komisji;

 4. zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursów, zgodnie z zasadami Regulaminu organizacji konkursów;

 5. powiadomienie uczniów o miejscu i terminie przeprowadzenia konkursów z danego przedmiotu na wszystkich etapach, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie;

 6. gromadzenie i przechowywanie do końca roku szkolnego dokumentacji konkursowej zawierającej:

 • listy uczniów zgłoszonych do konkursów,

 • powołania nauczycieli do pracy w komisji szkolnej i ich oświadczenia o przestrzeganiu tajemnicy i bezstronności – wzór oświadczenia stanowi Załącznik
  nr 16,

 • oświadczenia rodziców, o których mowa w pkt. 7 lit. b,

 • prace konkursowe uczniów.

 1. opracowanie procedur dotyczących sytuacji, gdy jednakowy wynik w danym konkursie na etapie szkolnym uzyska więcej uczestników niż można typować do etapu rejonowego zgodnie z pkt. 13.

 2. wszelkie uwagi i odwołania dotyczące etapu szkolnego rozpatruje Przewodniczący komisji szkolnej.

 1. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniów
  według klucza odpowiedzi. Każda praca powinna być czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka komisji konkursowej.

 2. Komisja konkursowa sporządza protokół z etapu szkolnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 Regulaminu konkursów i przesyła go w wersji elektronicznej i papierowej – w terminie do 5 października 2015 r. do szkoły, w której organizowany jest etap rejonowy danego konkursu (liczy się data stempla pocztowego).

 3. Załącznik nr 17 należy wypełnić zgodnie z treścią rubryk bez używania skrótów w żadnym z wierszy.

 4. Przewodniczący komisji konkursowej odpowiada za wprowadzenie poprawnych danych uczestników konkursu do protokołu etapu szkolnego.

 5. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Do eliminacji rejonowych każdego konkursu zostanie zakwalifikowanych 3 uczestników eliminacji szkolnych z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Wszelkie decyzje dotyczące zakwalifikowania uczniów do etapu rejonowego podejmuje komisja konkursowa etapu szkolnego. Ponadto szkoły o liczbie uczniów 300 i więcej mogą zakwalifikować do eliminacji rejonowych jednego ucznia więcej do każdego konkursu. Szkoły, które miały laureatów w ubiegłorocznej edycji konkursów mogą zwiększyć liczbę swoich uczniów w eliminacjach rejonowych o liczbę ubiegłorocznych laureatów, jednak nie większą niż 3 uczniów do każdego konkursu.

Etap II –REJONOWY

§ 6

 1. Terminy oraz miejsce przeprowadzenia konkursów etapu rejonowego zostaną opublikowane odrębnie dla każdego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie: www.kuratorium.szczecin.pl do dnia 30 września 2015 r.

 2. Za organizację i przeprowadzenie etapu rejonowego każdego z konkursów odpowiada dyrektor szkoły, w której odbywa się etap rejonowy danego konkursu. Dyrektor tej szkoły jest jednocześnie przewodniczącym komisji konkursowej etapu rejonowego.

 3. W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić funkcji przewodniczącego, funkcję tę pełni osoba przez niego wyznaczona.

 4. Dyrektor szkoły, w której organizowany jest etap rejonowy do dnia 9 października 2015 r. przesyła na adres: konkursy@kuratorium.szczecin.pl informację dotyczącą liczby uczestników danego konkursu.

 5. W etapie rejonowym mogą uczestniczyć tylko uczniowie wyłonieni w trakcie etapu szkolnego. Listy uczniów sporządzone na podstawie protokołów z etapu szkolnego zostają zamieszczone na stronie internetowej szkoły, w której organizowany jest etap rejonowy danego konkursu do 30 października 2015 r.

 6. Testy, karty odpowiedzi wraz z instrukcją kodowania zostaną przesłane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, organizatora konkursów, do poszczególnych szkół, w których odbywać się będą konkursy – najpóźniej na jeden dzień przed konkursem.

 7. Za ochronę tajemnicy treści zadań konkursowych oraz klucza odpowiedzi i kryteriów oceniania odpowiedzialni są przewodniczący i członkowie komisji konkursowej danego konkursu na etapie rejonowym.

 8. Do obowiązków przewodniczącego komisji konkursowej danego konkursu należy
  w szczególności:

 1. określenie trybu pracy komisji oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem etapu;

 2. odbiór, zabezpieczenie i przechowywanie otrzymanych testów do dnia etapu rejonowego;

 3. sporządzenie i zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, w której organizowany jest etap rejonowy zbiorczej listy uczniów zakwalifikowanych do tego etapu.

 1. W dniu przeprowadzania etapu rejonowego przewodniczący komisji konkursowej danego konkursu w obecności członków komisji i ewentualnie obserwatora z Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawdza nienaruszalność koperty z testami, otwiera ją i przekazuje testy uczestnikom etapu rejonowego.

 2. Komisja konkursowa jest zobowiązana do zapoznania się z instrukcją testu konkursowego, w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników konkursu przed przystąpieniem przez nich do rozwiązywania zadań.

 3. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej danego konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania

 4. Na rozwiązanie zadań testowych, po odliczeniu czynności organizacyjnych, uczniowie szkół podstawowych przystępujący do konkursów z języka polskiego lub matematyki mają 60 minut, uczniowie gimnazjów przestępujący do konkursów przedmiotowych mają 90 minut.

 5. Uczniowie szkół podstawowych przystępujący do konkursu z języka angielskiego lub języka niemieckiego na rozwiązanie zadań testowych, po odliczeniu czynności organizacyjnych, mają 50 minut.

 6. Po zakończeniu etapu rejonowego danego konkursu członkowie komisji pakują wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi wraz z protokołem, sporządzonym ściśle według Załącznika nr 18 Regulaminu konkursów, do  opisanej koperty (nazwa konkursu, adres szkoły, liczba kart). Przewodniczący komisji konkursowej tego samego dnia przesyła:

– drogą pocztową – materiały konkursowe – do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na adres:

Wojewódzka Komisja Konkursowa

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

– drogą elektronicznąprotokół z przebiegu konkursu – na adres: konkursy@kuratorium.szczecin.pl

 1. Kwalifikacji uczniów do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – organizatora konkursów.

 2. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych zostaje 80 uczestników etapu rejonowego
  z każdego konkursu, którzy uzyskali z testów w
  etapie rejonowym największą liczbę punktów. Liczba uczestników etapu rejonowego zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego może być zwiększona, jeśli uczniowie zajmujący pozycje 81 i następne, uzyskają taką samą liczbę punktów, jak uczeń z pozycji 80. Decyzję o poszerzeniu listy podejmuje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 3. Wyniki etapu rejonowego i listy uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie do 14 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

Etap III – WOJEWÓDZKI

§ 7

 1. Terminy oraz miejsce przeprowadzenia konkursów etapu wojewódzkiego zostaną opublikowane odrębnie dla każdego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie: www.kuratorium.szczecin.pl do dnia 30 września 2015 r.

 2. Za organizację i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego każdego z konkursów odpowiada dyrektor szkoły, w której odbywa się etap wojewódzki danego konkursu. Dyrektor tej szkoły jest jednocześnie przewodniczącym komisji konkursowej etapu wojewódzkiego.

 3. W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić funkcji przewodniczącego, funkcję tę pełni osoba przez niego wyznaczona.

 4. Testy, karty odpowiedzi wraz z instrukcją kodowania zostaną przesłane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, organizatora konkursów, do poszczególnych szkół, w których odbywać się będą konkursy – najpóźniej na jeden dzień przed danym konkursem.

 5. Za ochronę tajemnicy treści zadań konkursowych oraz klucza odpowiedzi i kryteriów oceniania odpowiedzialni są przewodniczący i członkowie komisji konkursowej danego konkursu.

 6. W etapie wojewódzkim mogą uczestniczyć tylko uczniowie wyłonieni po etapie rejonowym.

 7. W dniu przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich komisja konkursowa danego konkursu sprawdza nienaruszalność koperty z testami w obecności uczestników konkursu bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.

 8. Komisja konkursowa jest zobowiązana do zapoznania się z instrukcją testu konkursowego, w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników konkursu przed przystąpieniem przez nich do rozwiązywania zadań.

 9. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej danego konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

 10. Na rozwiązanie zadań testowych, po odliczeniu czynności organizacyjnych, uczniowie szkół podstawowych przystępujący do konkursów z języka polskiego lub matematyki mają 90 minut, uczniowie gimnazjów przystępujący do konkursów przedmiotowych mają 120 minut.

 11. Uczniowie szkół podstawowych przystępujący do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego lub języka niemieckiego na rozwiązanie zadań testowych, po odliczeniu czynności organizacyjnych mają 50 minut.

 12. Po zakończeniu konkursu komisja sporządza protokół według Załącznika nr 19 i przesyła go w wersji elektronicznej na adres: konkursy@kuratorium.szczecin.pl.

Protokół w wersji papierowej oraz karty odpowiedzi do zadań zamkniętych i karty odpowiedzi do zadań otwartych przewodniczący komisji konkursowej danego konkursu na etapie wojewódzkim przesyła na adres:

Wojewódzka Komisja Konkursowa

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 1. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty
  w Szczecinie, organizatora konkursu, dla uczniów szkół podstawowych do 2 marca 2016r., dla gimnazjalistów do 9 marca 2016 r.

 2. Listy laureatów mogą ulec zmianie w wyniku trybu odwoławczego zgodnie
  z § 8 Regulaminu konkursów.

 3. Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

 4. W przypadku nie osiągnięcia przez co najmniej 20% uczestników etapu wojewódzkiego danego konkursu 80% pkt. możliwych do zdobycia, tytuł laureata uzyskuje
  16 uczestników tego konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Jeśli uczniowie zajmujący pozycje 17 i następne, uzyskają taką samą liczbę punktów, jak uczeń z pozycji 16, liczba laureatów może być zwiększona odpowiednio. Decyzję o poszerzeniu listy podejmuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 5. Laureaci i finaliści otrzymują zaświadczenia z wyszczególnioną liczbą punktów uzyskanych w etapie wojewódzkim.

 6. Zaświadczenia dla finalistów i laureatów zostaną wysłane pocztą na adres szkoły najpóźniej 7 dni przez sprawdzianem organizowanym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzaminem gimnazjalnym.

 7. Informacja o miejscu i  terminie uroczystości podsumowania konkursów zostanie opublikowana na co najmniej 7 dni przed uroczystością na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

III. Tryb odwoławczy

§ 8

 1. Uczestnikom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, przysługuje prawo do wglądu do prac konkursowych etapu rejonowego i wojewódzkiego w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

 2. Prace konkursowe są udostępniane w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w obecności Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej lub jej członka, po okazaniu przez ucznia legitymacji szkolnej, a  rodzica (prawnego opiekuna) lub nauczyciela dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Nauczyciel przedstawia ponadto pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) ucznia, (patrz pkt.1).

 3. Udostępnienie pracy konkursowej trwa do 15 minut, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że praca została oceniona niezgodnie z kluczem i modelem odpowiedzi, mogą złożyć na etapie rejonowym lub wojewódzkim konkursu pisemne odwołanie od wyników oceny w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 5. Odwołanie powinno zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana oraz uzasadnienie przyczyny kwestionowania oceny. Rozpatrywane są tylko zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej. Nie dokonuje się ponownej weryfikacji całej pracy.

 6. Ponowne zamieszczenie wyników etapu rejonowego lub wojewódzkiego w związku ze zmianą w kluczu odpowiedzi nie uprawnia do składania kolejnego odwołania.

 7. Odwołania nie obowiązują do zapisu § 7 pkt 16 zdanie 2 i 3 niniejszego Regulaminu konkursu.

 8. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej powołuje zespół ds. rozpatrywania odwołań od wyników konkursów przedmiotowych, zwany dalej zespołem odwoławczym.

 9. W skład zespołu odwoławczego wchodzą: zewnętrzny ekspert w zakresie danego przedmiotu, recenzent, autor testu oraz pracownik Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 10. Zadania zespołu odwoławczego:

 • przeprowadzenie analizy formalnej i merytorycznej treści zawartych w odwołaniach z etapu rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych;

 • opiniowanie odwołań;

 • rozstrzygnięcie odwołań;

 • pisemne powiadomienie o swojej decyzji wnoszącego odwołanie.

 1. O ile odwołanie nie zawiera braków skutkujących tym, iż nie można mu nadać dalszego biegu, zespół odwoławczy, wchodzący w skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, rozpatruje odwołania w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, powiadamiając pisemnie o swojej decyzji wnoszącego odwołanie.

 2. Odwołanie wniesione do Kuratorium Oświaty w Szczecinie po terminie oraz anonimy pozostawia się bez rozpatrzenia.

 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

 4. Dokumentację z przebiegu pracy zespołu przechowuje i archiwizuje Wydział Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

IV. Uprawnienia laureatów i finalistów

§ 9

 1. Zwolnienie z części sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku.

 2. Zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku.

 3. Podstawą zwolnienia ucznia z części sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest zaświadczenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty stwierdzające uzyskanie przez ucznia tytułu laureata.

 4. Laureaci konkursu otrzymują najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu.

 5. Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są do wybranego gimnazjum
  i szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów rekrutacji.

 6. Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął udział w etapie wojewódzkim konkursu.

 7. Uczniowi, który uzyskał tytuł laureata albo finalisty konkursu przedmiotowego, przysługuje wpis na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia.

 

V. Zasady wymiany zaświadczeń dla laureatów i finalistów

§ 10.

 1. Informację o błędach w zaświadczeniach o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata, dyrektor szkoły niezwłocznie zgłasza do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 2. Błędnie wypisane zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata dyrektor szkoły zwraca do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 5, 70-502 Szczecin, podając adres, na który ma być przesłane właściwe zaświadczenie.

 3. Błędnie wystawione zaświadczenia zostają anulowane, a właściwe przesłane na adres podany przez dyrektora szkoły.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11

W pracach komisji konkursowych stopnia rejonowego i wojewódzkiego oraz w pracach Wojewódzkiej Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału nauczyciele, których uczniowie uczestniczą w eliminacjach.

§ 12

Regulamin konkursów przedmiotowych nie może być zmieniony w ciągu roku szkolnego.

§ 13

Rejestr wydawanych finalistom i laureatom zaświadczeń prowadzi Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 14

Wątpliwości występujące w realizacji konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Zatwierdził: Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Maria Borecka

Szczecin, dnia 07.09.2015 r.

Font Resize
Contrast