Regulamin przyjęć uczniów do pierwszej klasy Gimnazjum nr 2

im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie w roku szkolnym 2013/2014

 

I. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami);

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.);

3) Zarządzenie Nr 6/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2012/2013;

4) Statut Gimnazjum nr 2 w Goleniowie z 02 lutego 2012r.

 

II. Terminarz rekrutacji do Gimnazjum

1) składanie deklaracji zapisu do gimnazjum – od 25 marca do 18 kwietnia 2013 r. do godz. 17:00,

2) składanie oryginału świadectw ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczeń                 o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów –od  28 czerwca do 02 lipca 2013 r. do godz. 10:00,

3) ogłoszenie listy przyjętych do gimnazjum z podziałem na oddziały szkolne

03 lipca  2013 r. , do  godz. 14:00.

 

Dzień otwarty: dla uczniów-22 marca 2013r. ( piątek, godz. 12:00-14:00);                                  dla rodziców- 22 marca 2013r. (piątek, godz. 17:00-19:00).

 

III. Zasady przyjmowania absolwentów szkół podstawowych do pierwszej klasy Gimnazjum.

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

a) z urzędu- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 2

w Goleniowie;

b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami (wnioski rozpatruje dyrektor szkoły).

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem  jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów tych przyjmuje się na podstawie niżej wymienionych kryteriów, przy czym pierwszeństwo w przyjęciu mają następujący uczniowie:

a) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu ( bloku przedmiotowego) przyjmowani są niezależnie od pozostałych kryteriów,

b) uczniowie, którzy uzyskali  średnią ocen z przedmiotów nauczania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej 3,5 i co najmniej dobrą ocenę zachowania,

c) w przypadku braku rozstrzygnięcia przy zastosowaniu powyższych kryteriów będą brane ponadto pod uwagę osiągnięcia ucznia nie wyszczególnione na świadectwie szkolnym udokumentowane w formie listów pochwalnych, dyplomów, zaświadczeń, itp. oraz szczególna sytuacja rodzinna (rodzina niepełna, wielodzietna, itp.).

 

 

 

IV. Zasady tworzenia klas pierwszych:

 

1. Do tworzenia klas pierwszych dyrektor Gimnazjum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

2. W każdej klasie liczba uczniów nie może być większa od 28, chyba że organ prowadzący lub nadzorujący Gimnazjum z mocy prawa wskaże inaczej w danym roku szkolnym.

3.W poszczególnych klasach liczba dziewcząt i liczba chłopców powinna być wzajemnie zbliżona i odpowiednio relatywna do ogólnej liczby uczennic i liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych. Liczba ta może być zmieniona przez Komisję Rekrutacyjną tylko w przypadku zaistnienia organizacyjnej potrzeby związanej z tworzeniem klas pierwszych,

4. Do każdej klasy przydzielani są uczniowie o porównywalnych możliwościach edukacyjnych, zgodnie z ich zainteresowaniami.

5. Do każdej klasy mogą być przydzielani uczniowie powtarzający klasę pierwszą Gimnazjum.

6. Listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych Gimnazjum na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek Komisji Rekrutacyjnej.

7. W roku szkolnym 2013/2014 planujemy utworzenie klas:

a) z innowacją pedagogiczną „Matematyczne ścieżki fizyki” (dla zainteresowanych: matematyką           i fizyką),

b) z autorskim programem  humanistyczno – artystycznym,

c) klasy ogólne.

8. Jeżeli do danej klasy zgłosi się więcej kandydatów niż przygotowanych miejsc, o kolejności przyjęcia decydują oceny z przedmiotów kierunkowych w danej klasie oraz liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu.

V. Składanie dokumentów kandydatów do Gimnazjum oraz zasady publikowania list uczniów przyjętych do pierwszej klasy Gimnazjum na dany rok szkolny:

 

1. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Gimnazjum zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły, w terminie składania dokumentów do gimnazjów wyznaczonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty deklaracji z prośbą             o przyjęcie do Gimnazjum- druk w sekretariacie szkoły,

2. rodzice zobowiązani są także do złożenia w sekretariacie szkoły w terminie przeprowadzania rekrutacji uczniów do gimnazjów ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty następujących dokumentów:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginału zaświadczenia o odbytym sprawdzianie w ostatniej klasie szkoły podstawowej,

c) 1 zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem.

 

Dokumenty uczniów, spoza obwodu szkoły, którzy nie zostali przyjęci do Gimnazjum będą do odebrania w sekretariacie szkoły w ciągu 5 dni od dnia wywieszenia list uczniów przyjętych do Gimnazjum.

 

 

 

 

Font Resize
Contrast