Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 2

Regulamin

Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum Nr 2

w Goleniowie

 

 

 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie zwany dalej Samorządem, działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

§ 1.

 1. Wszyscy uczniowie Gimnazjum tworzą Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski opiniuje pracę ocenianych nauczycieli oraz reprezentuje uczniów w zakresie:
 • oceniania, klasyfikowania i promowania,
 • form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad znajdujących się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 1. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw ucznia, tj.:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do organizowania życia szkolnego;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem.

§ 2.

 1. Reprezentantem Samorządu jest Rada Uczniowska.
 2. Rada Uczniowska wybierana jest w wyborach szkolnych spośród zaproponowanych kandydatów przez samorządy klasowe.
 3. Rada Uczniowska składa się z przedstawicieli wszystkich klas, a na jej czele stoi Przewodniczący Rady, jego zastępca, sekretarz , dwóch członków oraz szkolny rzecznik praw ucznia.
 4. Samorząd Uczniowski działa w następujący sposób:

Rok szkolny podzielony jest na siedem okresów:

 • I okres trwa: od 1 września do 7 października,
 • II okres trwa: od 8 października do 21 listopada,
 • III okres trwa: od 22 listopada do 31 grudnia,
 • IV okres trwa: od 1 stycznia do 13 lutego,
 • V okres trwa: od 14 lutego do 24 marca,
 • VI okres trwa: od 25 marca do 10 maja,
 • VII okres trwa: od 11 maja do 22 czerwca;

 

 1. Za organizację imprez szkolnych w poszczególnych okresach odpowiedzialne są klasy: I‑III a, I-III b, I-III c, I-III d, I-III e, I-III f.
 2. W pierwszym tygodniu września każdego roku, w obecności przedstawicieli klas i ich wychowawców, odbywa się losowanie terminów.
 3. Klasy przejmujące władzę nad szkołą na zebraniu samorządu przedstawiają swój plan pracy, z którego na następnym spotkaniu zdają sprawozdanie.
 4. Zebrania Rady Uczniowskiej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu: zwołuje je Przewodniczący RSU.
 5. Nadzwyczajne zebranie RU może być zwołane na wniosek: przewodniczącego RSU, 2/3 członków RU, opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 6. Rada Uczniowska ma prawo poręczenia za ukaranego ucznia. W wyniku poręczenia kara może być zawieszona.
 7. Rada Uczniowska ma prawo występować do dyrektora szkoły z propozycją nagradzania i karania uczniów.
 8. Dochody wypracowane przez Samorząd Uczniowski stanowią budżet, którym uczniowie dysponują wraz z opiekunem.
 9. W sytuacji, kiedy uczniowie mają potrzeby finansowe przewyższające budżet Samorządu Uczniowskiego, Rada SU może zwrócić się z prośbą o zrealizowanie swojego celu do Dyrektora lub Rady Rodziców.

§ 3.

 1. Samorząd Uczniowski sprawuje kontrolę nad losowaniem i przestrzeganiem zasad „szczęśliwego numerka”:
 • wylosowany „szczęśliwy numerek” nie może otrzymać oceny negatywnej z odpowiedzi ustnej lub kartkówki pisanej tego dnia;
 • w przypadku zapowiedzianej pracy klasowej, sprawdzianu uczniowie tracą przywilej „szczęśliwego numerka”,
 • „szczęśliwy numerek” losują uczniowie w obecności opiekuna samorządu lub innego nauczyciela;

 

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniony na wniosek: Rady Szkoły, Rady Uczniowskiej, Samorządu Szkolnego, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły.
 2. Regulamin został przyjęty

Przewodniczący Rady Uczniowskiej

Dyrektor Szkoły