Statut szkoły

 Gimnazjum nr  2 im. ks. Jana Twardowskiego

w Goleniowie

 Załącznik do Uchwały Nr XIII/135/99 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 września 1999r.


Na podstawie art. 50 ust.2 p.1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. nr 67/1996, poz. 329 z późn. zm.), Zarządzenia MEN z dnia 15.02.99 w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum ( Dz. U. nr14 poz. 131) oraz ­§31 statutu gimnazjum.

Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 w Goleniowie postanawia:

§ 1

Wprowadzić do statutu Gimnazjum nr 2 w Goleniowie zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi gimnazjum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2000 r.

 

Załącznik do uchwały nr 4/2000-2001

UCHWAŁA NR XIII/135/99 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 września 1999 r.Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2

w Goleniowie

z dnia 04 listopada 2000r

w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 2 w Goleniowie

Na podstawie art. 58 ust.6 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329 r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 Nr 13 poz. 74r. z późn. zm.)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Gimnazjum nr 2 w Goleniowie nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Goleniów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999r.


 


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                                                                              § 1

Szkoła nosi nazwę:

?Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie?.

                                                                                                                                              § 2

Szkoła zwana dalej ?gimnazjum? używa pieczęci o treści:

Gimnazjum nr 2 im.ks. Jana Twardowskiego

72-100 Goleniów, ul. C K. Norwida 1

tel. (091) 418-27-53

NIP 856-16-01-043, Regon 811856911

                                                                                                                                              § 3

Gimnazjum posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

                                                                                                                                              § 4

 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Goleniów.
 2. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
 3. Czas rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku kalendarzowego.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

                                                                                                                                              § 5

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w programie wychowawczym szkoły, w programie profilaktyki oraz  w programie rozwoju szkoły.
 2. Celem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności, które ułatwią mu dalszą naukę i odnalezienie się w stale zmieniającym się świecie. Szkoła wspiera w procesie wychowawczym rodziców i opiekunów, wpaja wartości przygotowujące ucznia do jego życiowych zadań, podejmowania mądrych i odpowiedzialnych wyborów, samodzielności i kreatywności, rozbudza potrzebę stałego doskonalenia i rozwoju w taki sposób, by w każdej sytuacji życiowej odnalazł właściwą drogę. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym oraz promuje swoje działania.
 3. Gimnazjum umożliwia uczniom:

3.1.                zdobywanie wiedzy niezbędnej do kontynuowania nauki;

3.2.                doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pozwalających lepiej rozumieć świat, siebie i innych;

3.3.                rozwijanie sprawności intelektualnej oraz zainteresowań;

3.4.                korzystanie z optymalnych warunków środowiskowych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, psychicznemu, społecznemu, moralnemu i duchowemu;

3.5.                korzystanie z opieki w zakresie bezpieczeństwa;

3.6.                promocję i ochronę zdrowia;

3.7.                korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Działalność gimnazjum głównie oparta jest na:

4.1.                Podstawie programowej kształcenia ogólnego;

4.2.                Szkolnym Zestawie Programów Nauczania;

4.3.                Planie nauczania;

4.4.                Programie Wychowawczym;

4.5.                Wewnątrzszkolnym Systemie Nauczania;

4.6.                Programie Rozwoju Szkoły;

4.7.                Programie Profilaktycznym.

 1. W zakresie nauczania gimnazjum zapewnia uczniom:

5.1.                poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

5.2.                dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania wiedzy;

5.3.                 rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;

5.4.                doskonalenie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

5.5.                traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

5.6.                poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

5.7.                poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

5.8.                poszerzanie wiedzy o Regionie Zachodniopomorskim;

5.9.                kontynuację nauki języka obcego ze szkoły podstawowej, o ile gimnazjum dysponuje możliwościami kadrowymi i organizacyjnymi;

5.10.            zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupach: oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.

 1. Gimnazjum zapewnia warunki do nabywania umiejętności:

6.1.                planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności;

6.2.                skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

6.3.                efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

6.4.                twórczego myślenia;

6.5.                wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6.6.                poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

6.7.                stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

6.8.                rozwijania sprawności umysłowej i osobistych zainteresowań;

6.9.                przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 1. W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele gimnazjum zmierzają do tego, aby uczniowie:

7.1.                znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym;

7.2.                rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poznanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

7.3.                mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i edukacji na etapie gimnazjum;

7.4.                byli samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i za innych, wolność własną z wolnością innych;

7.5.                poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągania wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

7.6.                uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7.7.                przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

7.8.                kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na rzecz tworzenia w gimnazjum wspólnoty nauczycieli i uczniów.

 1. Gimnazjum zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach w formie:

8.1.                zajęć wyrównawczych z przedmiotów obowiązkowych;

8.2.                konsultacji dla uczniów i rodziców;

8.3.                zajęć wychowawczych z pedagogiem;

8.4.                działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb;

8.5.                zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań;

8.6.                indywidualizacji działań wychowawczych i dydaktycznych;

8.7.                realizacji indywidualnego programu nauczania oraz nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych;

8.8.                organizacji zapomóg.

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są za nich odpowiedzialni nauczyciele:

9.1.                koordynator do spraw bezpieczeństwa;

9.2.                w czasie lekcji nauczyciele prowadzący zajęcia;

9.3.                w czasie przerw między lekcjami nauczyciele dyżurujący;

9.4.                w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza gimnazjum ustalony nauczyciel- opiekun;

9.5.                obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur w czasie przerw między lekcjami określa Regulamin dyżurów nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Goleniowie;

9.6.                 zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określają odrębne przepisy;

9.7.                zgodę na organizację wycieczki i wyjścia ze szkoły wyraża dyrektor.

 

Rozdział III

ORGANY GIMNAZJUM

                                                                                                                                              § 6

Organami gimnazjum są:

 1. dyrektor gimnazjum;
 2. wicedyrektor;
 3. rada pedagogiczna;
 4. rada rodziców;
 5. samorząd uczniowski.

                                                                                                                                              § 7

Kompetencje poszczególnych organów funkcjonuiących w gimnazjum:

 1. Dyrektor gimnazjum:

1.1.                Gimnazjum kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.

1.2.                Zadania dyrektora gimnazjum:

1.2.1.           opracowanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;

1.2.2.           przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;

1.2.3.           określanie i ustalanie sposobów dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej;

1.2.4.           wyznaczanie w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach, dni wolne od zajęć, z zachowaniem zasad określonych w § 13, ust. 2-9;

1.2.5.           informowanie nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

1.2.6.           odwołanie zajęć dydaktyczno-wychowawcze, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

1.2.7.           zawieszenie, za zgodą organu prowadzącego, zajęć dydaktyczno-wychowawczych w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęc temperatury – 15°C, mierzonej o godzinie 21.00 (określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły);

1.2.8.           sprawowanie nadzoru wewnątrzgimnazjalnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum;

1.2.9.           kształtowanie twórczej atmosfery pracy w gimnazjum, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami;

1.2.10.       sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującym przepisami;

1.2.11.       sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

1.2.12.       realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

1.2.13.       nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej;

1.2.14.       dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

1.2.15.       organizowanie administracyjnej finansowej i gospodarczej obsługi gimnazjum,

1.2.16.       dysponowanie pozabudżetowymi środkami finansowymi;

1.2.17.       podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach;

1.2.18.       wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;

1.2.19.       współpracę z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi;

1.2.20.       przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum;

1.2.21.       występowanie do władz z wnioskami (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum;

1.2.22.       powołanie zespołów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

1.2.23.       poinformowanie na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w dany roku szkolnym, po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji;

1.3.                Dyrektor gimnazjum ma także prawo:

1.3.1.           wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum;

1.3.2.           zatrudniania i zwalniania (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników szkoły;

1.3.3.           decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego bieżącym funkcjonowaniu;

1.3.4.           wypożyczania za odpłatnością (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń gimnazjum, po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi;

1.3.5.           wypożyczania sprzętu i wyposażenia gimnazjum (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) za odpłatnością, po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia uzyskanych środków na rozwój gimnazjum i poprawę jego bazy.

1.4.                Dyrektor gimnazjum odpowiada za:

1.4.1.           poziom uzyskanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami;

1.4.2.           zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutem gimnazjum;

1.4.3.           bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku gimnazjum i podczas zajęć organizowanych przez gimnazjum oraz stan sanitarny i stan ochrony ppoż. budynku;

1.4.4.           celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność gimnazjum;

1.4.5.           zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;

1.4.6.           bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 

 1. 2.             Wicedyrektor:

2.1.                Kompetencje wicedyrektora:

2.1.1.           przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły;

2.1.2.           sporządzanie rocznego planu hospitacji;

2.1.3.           hospitowanie zajęć dydaktycznych nauczycieli;

2.1.4.           kontrolowanie dyżurów nauczycielskich na przerwach;

2.1.5.           kontrola bieżących dokumentów;

2.1.6.           ustalenie doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

2.1.7.           wykonywanie rocznego planu uroczystości szkolnych oraz nadzorowanie przygotowań do tych imprez;

2.1.8.           nadzorowanie wykonania zleconych prac porządkowych na tych terenach;

2.1.9.           nadzorowanie zajęć wyrównawczych;

2.1.10.       odpowiedzialność za comiesięczne wykazywanie godzin nadliczbowych, dodatków za wychowawstwa;

2.1.11.       pełnienie obowiązków dyrektora w czasie nieobecności dyrektora szkoły;

2.1.12.       nadzorowanie pracy biblioteki i świetlicy szkolnej;

2.1.13.       nadzorowanie pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz opieka nad obiektami sportowymi;

2.1.14.       nadzorowanie zajęć pozalekcyjnych;

2.1.15.       poprawianie na bieżąco dokumentacji zastępstw;

2.1.16.       prowadzenie dyżurów w czasie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich wg odrębnych ustaleń.

 1. Rada pedagogiczna:

3.1.                Rada peagogiczna gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

3.2.                Zebrania rady pedagogicznej są:

3.2.1.           organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb;

3.2.2.           protokołowane.

3.3.                Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3.4.                W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział – z głosem doradczym – osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.5.                Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

3.5.1.           zatwierdzanie planów pracy gimnazjum;

3.5.2.           zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3.5.3.           podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum;

3.5.4.           ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum;

3.5.5.           podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

3.5.6.           przygotowanie projektu statutu gimnazjum i ewentualnych jego zmian;

3.5.7.           realizowanie statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki;

3.5.8.           uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców;

3.5.9.           delegowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

3.5.10.       ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

3.6.                Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

3.6.1.           organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

3.6.2.           projekt planu finansowego gimnazjum;

3.6.3.           wnioski dyrektora gimnazjum w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3.6.4.           propozycje dyrektora dotyczące kandydatów na stanowisko kierownicze w szkole.

3.7.                Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w Rozdz.III§7p.3.5, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.8.                Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w gimnazjum.

3.9.                W przypadku określonym w Rozdz.III. §7p.3.8, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

3.10.            Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez nią.

3.11.            Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. 4.             Rada rodziców

4.1.                Dla zapewnienia właściwego współdziałania między rodzicami a gimnazjum powołuje się radę rodziców.

4.2.                Rada rodziców:

4.2.1.           występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczacymi wszystkich spraw gimnazjum;

4.2.2.           udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu;

4.2.3.           działa na rzecz stałej poprawy bazy;

4.2.4.            pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności gimnazjum;

4.2.5.           współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;

4.2.6.           opiniuje program wychowawczy gimnazjum;

4.2.7.           deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.

4.3.                Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa regulamin, który ustala między innymi:

4.3.1.           kadencję, tryb, powołanie rady rodziców;

4.3.2.           organy rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;

4.3.3.           tryb podejmowania uchwał;

4.3.4.           zasady wydatkowania funduszy.

4.4.                Regulamin opracowuje rada rodziców, jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne rodziców.

 1. Samorząd uczniowski:

5.1.                W gimnazjum działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

5.2.                Do zadań samorządu należy:

5.2.1.           rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

5.2.2.           kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

5.2.3.           organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych;

5.2.4.           przedstawianie władzom gimnazjum opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec nich rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;

5.2.5.           współdziałanie z władzami gimnazjum w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych;

5.2.6.           dbanie o mienie szkolne;

5.2.7.           organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce;

5.2.8.           rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi gimnazjum lub radzie pedagogicznej;

5.2.9.           dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor gimnazjum.

5.3.                Samorząd uczniowski opiniuje pracę ocenianych nauczycieli oraz reprezentuje uczniów w zakresie:

5.3.1.           oceniania, klasyfikowania i promowania;

5.3.2.           form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

–          trzy prace klasowe w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1dziennie,

–          tygodniowe uprzedznie przed pracą kontrolną,

–          dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.

5.4.                Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

5.4.1.           prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

5.4.2.           prawo do organizacji życia szkolnego;

5.4.3.           prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5.4.4.           prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumienu z dyrektorem;

5.4.5.           prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5.5.                Samorząd uczniowski opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej;

5.6.                Reprezentantem samorządu jest rada  samorządu uczniowskiego.

                                                                                                                                              § 8

 Rozwiązywanie konfliktów:

 1. Spory między uczniami rozstrzyga:

1.1.                wychowawca;

1.2.                pedagog szkolny w porozumieniu z zespołem wychowawczym.

 1. Spory między uczniami a nauczycielami rozstrzyga:

2.1.                wychowawca klasy;

2.2.                zespół wychowawczy.

 1. Spory między uczniami a wychowawcą rozstrzyga dyrektor.
 2. Spory między dyrektorem a uczniami rozstrzyga rada pedagogiczna.
 3. Spory między pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor.
 4. Sprawy sporne między dyrektorem a radą pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący szkołę.
 5. Dyrektor szkoły:

7.1.                bada przyczyny konfliktu i wydaje w ciągu 7 dni decyzję rozwiązującą konflikt, rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto;

7.2.                przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

7.3.                jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;

7.4.                wnoszone sprawy rozstrzyga z zastosowaniem prawa oraz dobra publicznego. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

7.5.                Od decyzji dyrektora każdy ma prawo odwołania w ciągu 7 dni.

 1. Samorząd uczniowski:

W sprawach spornych z udziałem uczniów organem pośredniczącym może być rada samorządu uczniowskiego:

8.1.                uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy lub przewodniczącego rady samorządu uczniowskiego ;

8.2.                przewodniczący rady samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie.

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

                                                                                                                                              § 9

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

                                                                                                                                            § 10

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.

                                                                                                                                            § 11

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
 2. Oddział liczy od 20 do 26 osób.
 3. Liczba oddziałów wynika z arkusza organizacyjnego szkoły.
 4. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 5. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
 6. W szkole mogą być tworzone klasy sportowe, z innowacjami pedagogicznymi i programami autorskimi. Przydział uczniów do tych klas regulują osobne przepisy.

                                                                                                                                            § 12

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajeć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany (przez komisję powołaną przez dyrektora gimnazjum) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy.

                                                                                                                                            § 13

 1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym w dwóch semestrach.

1.1.                zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w I semestrze rozpoczynają się 1 września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 10 stycznia, klasyfikacja na koniec I semestru ma charakter informacyjny;

1.2.                zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek czerwca;

 1. jeżeli 1 dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynją się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roky szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni.
 5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.2, mogą być ustalone:

6.1.                w dni, w których w szkole odbywa się egzamin gimnazjalny;

6.2.                w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

6.3.                w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 1. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodaktowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.2.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust.2, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
 3. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 5, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 4. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 3 i 5 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.
 5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

11.1.            temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi ? 15 ° C lub jest niższa;

11.2.            wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

 1. Zajęcia, o których mowa w ust.8 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

                                                                                                                                            § 14

 1. Podziału oddziałów na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Oddział należy dzielić na grupy na:

2.1.                zajęciach obowiązkowych z języków obcych, z tym, że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych liczących od 10 do 24 uczniów,

2.2.                zajęciach obowiązkowych z informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2.3.                zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2.4.                zajęciach obowiązkowych z wychowania fizycznego, zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego.

                                                                                                                                            § 15

Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, lub międzyoddziałowych.

                                                                                                                                            § 16

 1. Rodzice, kierując swoje dzieci do szkoły, wypełniają stosowny wniosek o nauce religii/etyki w momencie podjęcia przez nie nauki w gimnazjum.
 2. Rodzice mają prawo zrezygnować z uczęszczania swojego dziecka z nauki religii/etyki w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora szkoły dostarczonego do 30 września.
 3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii/etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
 4. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej z wyjątkiem pierwszej i ostatniej lekji.

                                                                                                                                            § 17

 1.  Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
 2. Klasę, o której mowa w ust. 1, organizuje dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
 3.  Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

                                                                                                                                            § 18

 1. Biblioteka gimnazjalna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka zajmuje minimum dwa pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.
 3. Czas pracy jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego planu zajęć  -tak , aby umożliwić użytkownikom jak największy dostęp do jej zbiorów.
 4. Jeden z dni tygodnia, ustalony przez bibliotekarza w porozumieniu z dyrektorem, jest dniem bez wypożyczeń; przeznaczony jest na konserwację zbiorów, ich ochronę przed zużyciem, katalogowanie, gromadzenie informacji wydawniczej, zakupy.
 5. Biblioteka realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

5.1.                wypożyczanie książek do domu;

5.2.                udostępnianie na miejscu księgozbioru podręcznego;

5.3.                zaopatrywanie uczniów i nauczycieli w podręczniki;

5.4.                zaopatrywanie nauczycieli w programy nauczania zatwierdzone do użytku szkolnego;

5.5.                propagowanie czytelnictwa, ułatwianie wyboru lektury zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów;

5.6.                prowadzenie zajęć z edukacji medialnej;

5.7.                zaznajomienie uczniów i nauczycieli z nowościami wydawniczymi;

5.8.                organizowanie imprez rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, takich jak: prezentacje twórczości własnej uczniów, konkursy czytelnicze, obchody rocznic związanych z twórcami kultury, wystawy;

5.9.                sprawdzanie i ocenę efektywności własnej i aktywności czytelniczej uczniów poprzez prowadzenie statystyki wypożyczeń;

5.10.            informowanie wychowawców i nauczycieli oraz rady pedagogicznej o stanie czytelnictwa.

 1. Do zadań bibliotekarza należy:

6.1.                opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;

6.2.                prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;

6.3.                określenie godzin wypożyczania książek;

6.4.                organizowanie konkursów czytelniczych;

6.5.                przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;

6.6.                współpraca z nauczycielami gimnazjum;

6.7.                prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego;

6.8.                zakup i oprawa książek;

6.9.                współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Goleniowie w celu poszerzenia oferty programowej szkoły;

6.10.            uczestniczenie w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej edukacja czytelnicza i medialna;

6.11.            uczestniczenie w realizaji zadań i celów zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym;

6.12.            znajomość i realizacja postanowień zawartych w niniejszym Statucie.

                                                                                                                                            § 19

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się zajęcia w świetlicy szkolnej.
 2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach dostosowanych do rozkładu dojazdu uczniów do gimnazjum. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 3. Cele i zadania świetlicy:

3.1.                organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej;

3.2.                udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;

3.3.                wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego;

3.4.                stwarzanie warunków do uczestniczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego;

3.5.                upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;

3.6.                współdziałanie z rodzicami, nauczycielami orgaz pedagogami szkolnymi celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych i udzielania pomocy wychowawnkom w trudnych sytuacjach życiowych.

 1. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków wychowawców świetlicy jest następujacy:

4.1.                planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć opiekuńczych;

4.2.                zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie świetlicy;

4.3.                pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych udzielana uczniom przebywającym w świetlicy;

4.4.                realizacja zadań i celów wychowawczych zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły;

4.5.                zapewnienie opieki klasom, w wypadku gdy nauczyciel jest nieobecny, a z przyczyn organizacyjnych niemożliwe jest pełnienie zastępstwa przez innego nauczyciela; zgodnie z zapisami w książce zastępstw, wychowawca świetlicy może także  realizować w takim wypadku zajęcia lekcyjne z danego przedmiotu;

4.6.                zastępowanie nieobecnego nauczyciela na polecenie dyrektora (w przypadku, gdy wychowawca świetlicy przejmuje co najmniej etat nieobecnego nauczyciela, zostaje oddelegowany ze swojego stanowiska na czas zastępstwa);

4.7.                prowadzenie dokumentacji świetlicy;

4.8.                znajomość i realizacja oraz przestrzeganie zapisów zawartych w  niniejszym statucie.

 

 

 

Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada bazę określoną w art. 67, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

                                                                                                                                            § 20

 1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1., określają odrębne przepisy.

                                                                                                                                            § 21

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela należy:

2.1.                sporządzanie planów pracy z przedmiotu, którego uczy w danej klasie i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi gimnazjum,  a wychowawcy poszczególnych klas sporządzają również plan pracy wychowawcy (do 15 września każdego roku szkolnego);

2.2.                przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;

2.3.                doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez dokształcanie w różnych formach doskonalenia zawodowego;

2.4.                kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu gimnazjum rodziny, środowiska i kraju;

2.5.                 wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;

2.6.                dbanie o poprawność językową uczniów;

2.7.                indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce;

2.8.                ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktycznej;

2.9.                stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez gimnazjum kryteriami;

2.10.            aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej;

2.11.            służenie pomocą nauczycielom rozpoczynajacym pracę pedagogiczną;

2.12.            współpraca z wychowawcami klas;

2.13.            zapoznawanie się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi oświaty;

2.14.            prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno ? wychowawczych lub wychowawczo ? opiekuńczych;

2.15.            występowanie do dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup podręczników uczniom ze środków publicznych, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, określonego we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych.

2.16.            systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

2.17.            uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;

2.18.            egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości;

2.19.            używanie tylko sprawnego sprzętu w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych;

2.20.            wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt;

2.21.            pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

2.22.            wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora gimnazjum;

2.23.             realizowanie oraz przestrzeganie zapisów zawartych w  niniejszym statucie.

 1. Do obowiązków innych pracwników szkoły należy: dbanie o bezpieczeństwo uczniów znajdujących na jej terenie.

                                                                                                                                            § 22

 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowo-zadaniowe).
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora gimnazjum.
 3. W gimnazjum funkcjonują zespoły nauczycieli:

3.1.                języka polskiego i sztuki;

3.2.                języków obcych;

3.3.                historii i wiedzy o społeczeństwie;

3.4.                matematyki, informatyki i techniki;

3.5.                biologii, chemii i geografii;

3.6.                wychowania fizycznego;

3.7.                zespół wychowaczy.

 1. Cele i zadania zespołu obejmują:

4.1.                zorganizowanie współpracy nauczycieli, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowania;

4.2.                podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń;

4.3.                poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji, wewnątrzszkolnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli;

4.4.                wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

4.5.                organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących;

4.6.                współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

4.7.                opiniowanie przygotowywanych w gimnazjum autorskich programów nauczania;

4.8.                opracowanie planu pracy na dany rok szkolny i dokonywanie sprawozdań z jego realizacji;

4.9.                przygotowanie wewnętrznych testów sprawdzających poziom opanowania przez uczniów materiału na poszczególnych poziomach z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych; ich sprawdzanie i analizę wyników oraz sporządzanie wniosków.

 1. W szkole wychowawcy klas tworzą zespół wychowawczy, opracowujący projekt programu wychowawczego szkoły i jego zmian, analizujący prawidłowość ustalania ocen zachowania przez wychowawcę klas, analizujący sytuację wychowawczą szkoły, wysuwający wnioski w tym zakresie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.
 2. Zespoły powołane przez dyrektora szkoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w terminie do 30 września każdego roku szkolnego opracowują plany działań wspierających ucznia.
 3. Zespoły, o których mowa w ust.6 dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej w ustalonym okresie, w tym efektywności prowadzonych zajęć.

                                                                                                                                            § 23

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ? wychowawcą?.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy / oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że rada rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

                                                                                                                                            § 24

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:

1.1.                tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

1.2.                przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

1.3.                rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:

2.1.                zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

2.2.                opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy, uwzględniający wychowanie prorodzinne;

2.3.                utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, doradcą zawodowym;

2.4.                współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;

2.5.                współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Goleniowie;

2.6.                śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;

2.7.                dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

2.8.                udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.;

2.9.                kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;

2.10.            utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;

2.11.            na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego powiadomić pisemnie rodziców o przewidywanych rocznych stopniach;

2.12.            uczestniczyć w zebraniach wychowawczych.

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej ( dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
 2. Wychowawca monitoruje udział swoich uczniów w realizacji projektu edukacyjnego. Informuje rodziców/prawnych opiekunów o udziale ich dziecka w projekcie edukacyjnym oraz o kryteriach jego oceny do 15 października.

                                                                                                                                            § 25

 

 1. W szkole uczniom zapewnia się opiekę pedagoga i psychologa.
 2. Zadania pedagoga są następujące:

2.1.                rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2.2.                określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom mającym problemy w nauce, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

2.3.                podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznch wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

2.4.                wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;

2.5.                współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych;

2.6.                udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

2.7.                planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

2.8.                działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

2.9.                udzielanie konsultacji rodzicom uczniów mających problemy wychowawcze i dydaktyczne;

2.10.            kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek wychowawców, nauczycieli i rodziców, udzielanie im pomocy w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji;

2.11.            interweniowanie w przypadku naruszania praw ucznia i postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych lub przekazywanie ich do rozstrzygnięcia kompetentym organom;

2.12.            prowadzenie dokumentacji – dziennika pedagoga;

2.13.            realizowanie postanowień zawartych w niniejszym statucie.

 1. Zadania psychologa są następujące:

3.1.                prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

3.2.                diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

3.3.                organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

3.4.                zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

3.5.                minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

3.6.                wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

3.7.                prowadzenie dokumentacji – dziennika psychologa;

3.8.                realizowanie postanowień zawartych w niniejszym statucie.


Rozdział VI

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

                                                                                                                                            § 26

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje:

2.1.                wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla gimnazjum obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie ze sprawdzianu w klasie szóstej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie,

2.2.                na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem gimnazjum zgodnie z zasadami rekrutacji,

 1. Szczegółowe procedury rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji.

                                                                                                                                            § 27

 1. 1.             Uczeń gimnazjum ma prawo do:

1.1.                znajomości swoich praw;

1.2.                poszanowania swojej godności;

1.3.                nietykalności osobistej;

1.4.                życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;

1.5.                swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

1.6.                bezpiecznych warunków pobytu w gimnazjum;

1.7.                rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

1.8.                informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

1.9.                pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;

1.10.            korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa w statucie;

1.11.            tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

1.12.            udziału w dowolnym kole zainteresowań, działającym na terenie gimnazjum;

1.13.            reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach i zawodach;

1.14.            korzystania z pomocy materialnej, jeżeli zachodzi taka potrzeba;

1.15.            korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl obowiązujących regulaminów;

1.16.            korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;

1.17.            otrzymania jednego zastępczego indentyfikatora (za każdy następny uczeń ponosi opłatę w kwocie ustalonej przez dyrektora szkoły);

1.18.            korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej oraz zdrowotnej;

1.19.            posiadania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na terenie gimanzjum na własną odpowiedzialność;

1.20.            korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w trakcie przerw między lekcjami.

 

 1. 2.             Uczeń ma obowiązek:

2.1.                dbania o honor i tradycję gimnazjum;

2.2.                dbania o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum;

2.3.                systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych;

2.4.                podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;

2.5.                przestrzegania zasad kultury współżycia; okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom gimnazjum i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy;

2.6.                właściwego zachowywania się w trakcie pobytu w szkole;

2.7.                podporządkowania się poleceniom wszystkich pracwników szkoły; bycia grzecznym i uprzejmym wobec nich;

2.8.                wystrzegania się szkodliwych nałogów;

2.9.                usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły;

2.10.            w uroczyste dni przyjścia w stroju wizytowym (biała bluzka/koszula, granatowa/czarna spódnica/spodnie);

2.11.            dbania o swój schludny wygląd;

2.12.            noszenia mundurka szkolnego (niebieskiej koszulki z nazwą szkoły),

2.13.            noszenia obuwia zmiennego na terenie szkoły;

2.14.            zmiany obuwia przy wejściu do sali gimnastycznej;

2.15.            naprawy wyrządzonych szkód materialnych;

2.16.            wyłączania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych na czas zajęć lekcyjnych;

2.17.            noszenia w widocznym miejscu aktualnego identyfikatora od momentu wejścia do szkoły do czasu jej opuszczenia.

                                                                                                                                            § 28

 1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1.1.                rzetelną naukę i pracę na rzecz gimnazjum;

1.2.                wzorową postawę;

1.3.                wybitne osiągnięcia;

1.4.                dzielność i odwagę;

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum:

2.1.                pochwały wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich;

2.2.                pochwała dyrektora na forum klasy;

2.3.                pochwała dyrektora na apelu szkolnym;

2.4.                specjalna nagroda dyrektora;

2.5.                dyplom za osiągnięcia;

2.6.                nagrody rzeczowe;

2.7.                umieszczenie w ?Galerii Najlepszych? (absolwentów).

 1. Nagrody rzeczowe przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 2.  Nagrody finansowane są z budżetu gimnazjum oraz przez radę rodziców.
 3.  Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi zasadami.
 4.  Ustala się następujące rodzaje kar w zależności od rodzaju przewinienia:

6.1.                upomnienie wychowawcy klasy;

6.2.                nagana wychowawcy klasy;

6.3.                nagana dyrektora na forum klasy;

6.4.                nagana dyrektora wobec społeczności uczniowskiej;

6.5.                zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania gimnazjum na zewnątrz, udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;

6.6.                przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tego gimnazjum.

 1. Dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku, gdy:

7.1.                umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;

7.2.                dopuszcza się kradzieży;

7.3.                wchodzi w kolizję z prawem;

7.4.                demoralizuje innych uczniów;

7.5.                wulgarnie zachowuje się  w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów;

7.6.                permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

 1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem rady samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora gimnazjum w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
 3. Wszystkie nagorody i kary odnotowywane są w dzienniku szkolnym.

 

Rozdział VII

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE

                                                                                                                                            § 29

 1. Rodzice, zapisując dziecko do gimnazjum, akceptują jego program dydaktyczno-wychowawczy oraz sposoby jego realizacji.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

2.1.                uzyskania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;

2.2.                uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznaniu trudności lub uzdolnień i doborze metod udzielania pomocy dziecku;

2.3.                w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ubiegania się  o przyznanie dziecku indywidualnego nauczania, toku lub programu nauki;

2.4.                czynnego uczestniczenia w życiu szkoły.

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek:

3.1.                zgłoszenia dziecka do szkoły w terminie wyznaczonym przez zarządzenie zachodniopomorskiego kuratora oświaty;

3.2.                zapewnienia regularnego uczestniczenia dziecka w zajęciach szkolnych;

3.3.                stworzenia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; w przypadku realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu dyrektora szkoły;

3.4.                powiadamiania organów szkoły o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 13-18 lat i zmianach w tym zakresie;

3.5.                wszelkich zmianach dotyczących adresu zamieszkania oraz formach kontaktu rodzica/prawnego opiekuna ze szkołą;

3.6.                informowania wychowawcy o nieobecności dziecka w szkole i usprawiedliwiania jego nieobecności w ciągu 7 dni od dnia powrotu so szkoły;

3.7.                wspierania szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka;

3.8.                udziału w spotkaniach z wychowawcą (w razie absencji skontaktowania się z wychowawcą w terminie 2 tygodni od daty zebrania);

3.9.                zapoznania się z dokumentami szkoły dotyczącymi jej funkcjonowania (Statut, Regulamin Wewnętrzny Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania), które dostępne są na stronie internetowej gimnazjum, w bibliotece szkolnej;

3.10.            ponoszenia kosztów naprawy wyrządzonych przez dziecko szkód materialnych.

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                                                                                            § 30

 1. Szczegółowe zasady systemu oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego szczegółowe kryteria oceniania znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

                                                                                                                                            § 31

 

 1. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum, jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do Ustawy o systemie oświaty.

                                                                                                                                            § 32

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

                                                                                                                                            § 33

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest rada pedagogiczna.
 2. Zmiany w statutcie mogą wynikać z nowelizacji przepisów dotyczących oświaty lub
  z potrzeby podwyższenia jakości pracy gimnazjum.
 3. Projekt zmian przygotowuje zespół powołany przez dyrektora.
 4. Po zapoznaniu się z projektem, rada pedagogiczna poprzez głosowanie zatwierdza zmiany w statucie.
 5. Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, dyrektor przekazuje zatwierdzony statut
  do akceptacji przez organ prowadzący szkołę.