REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 2  im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biblioteka jest szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, nauczycielom, pracownikom  administracyjnym szkoły oraz rodzicom.
 2.  W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 3.  Uczniowie wchodzą do biblioteki bez okrycia wierzchniego, w obuwiu zmiennym oraz z  identyfikatorem.
 4.  Każdy czytelnik obowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.
 5.  Zbiory biblioteczne stanowią własność szkoły. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie (zagubienie), uszkodzenie wypożyczonych przez siebie książek.
 6.  Książek i czasopism nie wolno niszczyć (tj. robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp.). Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 7.  Troskę o ład i piękno czytelni powierza się czytelnikom.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu,

Wypożyczalnia jest czynna: poniedziałek  godz. 8:00 – 14.30;

wtorek godz. 8:00 – 14.30;

środa godz. 8:00 – 13.30;

czwartek godz. 8:00 – 14.30;

piątek w godz. 8:00 – 13:00.

4.Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Tylko uczniowie posiadający identyfikator mogą korzystać z wypożyczalni.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres trzech tygodni.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.
 6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia obowiązany jest zwrócić książkę (książki) wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 9. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się biblioteką.
 10. Nauczyciele wypożyczający zbiory do klasopracowni (np. podręczniki, słowniki, atlasy) ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów, oraz obowiązani są do zwrócenia ich pod koniec roku szkolnego.

14.W przypadku wypożyczania książek, słowników lub podręczników w trakcie lekcji,  nauczyciele i bibliotekarz kontaktują się ze sobą za pomocą sieci łączników bibliotecznych, powołanych przez wychowawców klas.

 1. Zadaniem łączników bibliotecznych jest przypominanie dłużnikom o zwrocie książek.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym oraz z identyfikatorem.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów; tj.z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 4. Książki i czasopisma ze zbiorów podręcznych podaje bibliotekarz lub łącznik biblioteczny za zgodą bibliotekarza.
 5. Zbiorów wykorzystywanych w czytelni nie wolno wynosić poza czytelnię.
 6. Fakt korzystania z czytelni uczniowie dokumentują wpisem w zeszycie odwiedzin czytelni.
Scroll to Top