Cele wychowawcze szkoły

  • Stwarzanie środowiska wszechstronnego rozwoju osobowościowego w wymiarze: intelektualnym, społecznym, emocjonalnym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym                                                     i duchowym.
  • Rozwijanie dociekliwości poznawczej i budowanie świadomości życiowej przydatności poszczególnych przedmiotów szkolnych.
  • Wspieranie dążeń do osiągania celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
  • Przygotowywanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,  w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu.
  • Przygotowywanie do dokonywania wyborów życiowych i hierarchizacji wartości.
  • Kształtowanie postaw: tolerancji, poszanowania praw człowieka, dziecka, ucznia.
Scroll to Top