INFORMACJE DLA RODZICÓW

Gmina Komisja Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych w Goleniowie została powołana do podejmowania działań
zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od
alkoholu. Problemy alkoholowe niosą za sobą rozkład życia rodzinnego,
demoralizację nieletnich, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny
dlatego wdrożenie procedury leczenia jest istotne zarówno dla osoby uzależnionej
jak i członków jej rodziny. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ul. Pocztowa 13 w Goleniowie oferuje terapię dla osób
uzależnionych, terapię dla osób współuzależnionych, terapię DDA dla dorosłych
dzieci alkoholików.

Scroll to Top