Matematyka jest wszędzie

Klasa realizująca „Program własny nauczania matematyki dla klas gimnazjalnych”

Nazwa programu: „Matematyka jest wszędzie ”

Liczba godzi matematyki tygodniowo: 5.  Pozostałe przedmioty w ilości ustalonej dla danej klasy.

Program jest przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych,  którzy
z racji swoich zainteresowań zadeklarowali chęć uczęszczania do tej klasy.
Celem programu  jest przede wszystkim realizacja obowiązującego w danej klasie materiału nauczania i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów  oraz ukazanie  jej przystępności   i przydatności, osadzenie matematyki w realnym świecie ucznia, nauczenie korzystania z jej dorobku  w  życiu  codziennym.  Cele szczegółowe to:

1.  Popularyzowanie  wiedzy matematycznej .

2.  Rozbudzanie  i pogłębianie  uzdolnień  i  zainteresowań matematycznych .

3.  Kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki.

4.  Doskonalenie umiejętności matematycznego i twórczego myślenia uczniów.

5.  Rozwijanie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.

6.  Wdrażanie uczniów do samokształcenia, pracy w grupie oraz współzawodnictwa.

7.  Zapoznanie z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania oraz poszukiwanie
nowych, skutecznych rozwiązań .

8.  Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w  sytuacjach praktycznych.

9.  Ukierunkowanie ucznia w celu umiejętnego korzystania z wartościowych źródeł danych,
wykorzystywania multimedialnych  źródeł wiedzy  i narzędzi  informatycznych do  rozwiązywania

problemów,  nabywania  umiejętności  gromadzenia,  selekcjonowania  i  przetwarzania
informacji pochodzących z różnych źródeł, unikania zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.

Założeniem programu jest przeznaczenie w każdym dziale programowym co najmniej jednej godziny zajęć na tzw.  Matematykę w zastosowaniach , której celem będzie pokazanie uczniom jak wykorzystać wiedzę z danego działu w życiu codziennym.

ZASADY REKRUTACJI
Do klasy objętej programem własnym z matematyki zapisuje się uczniów, którzy:

lubią matematykę, zagadki logiczne oraz rozwiązywanie różnego rodzaju zadań.

Kandydat do klasy objętej programem a własnym z matematyki powinien uzyskać:

1. minimum 50% punktów na sprawdzianie po szkole podstawowej w części pierwszej z matematyki.

2.ocenę z matematyki  minimum dobry.

Brane też będą pod uwagę osiągnięcia ucznia w konkursach.

Dodatkowo kandydaci powinni mieć stały/okresowy  ostęp do Internetu .

Scroll to Top