REGULAMIN wypożyczania podręczników w ramach dotacji celowej

Biblioteka  Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie

 REGULAMIN wypożyczania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.  Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. )

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r poz. 811).

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu  używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie.

§ 2

 1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
 2. szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
  w Goleniowie,
 3. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego w księdze uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie,
 4. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 5. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki
  z  danego języka  obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,
 6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd miasta i Gminy Goleniów.

§ 3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wyposażone przez bibliotekarza w dniu uzgodnionym z wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki są wypożyczane uczniom do 20 września danego roku szkolnego.
 6. Wypożyczenie podręczników może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 7. Podręczniki są wypożyczone uczniom po podpisaniu przez rodziców oświadczenia
  w zeszycie wychowawcy klasy.
 8. Za zebranie od rodziców podpisów w zeszycie wychowawcy klasy odpowiada wychowawca klasy.

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 5

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do dnia zakończenia zajęć szkolnych danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz bibliotekarz.
 3. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki wychowawcą wraz z bibliotekarzem dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do zwrotu nowo zakupionego podręcznika do biblioteki szkolnej.
 5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

§ 6

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę i bibliotekarza szkolnego.
 • § 7

Zobowiązuje się wychowawców klas do zapoznania uczniów i ich rodziców
z niniejszym regulaminem.

§ 8

 1. Regulamin ma zastosowanie w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I i II gimnazjum.
 2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 regulamin ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas gimnazjum.
Scroll to Top