Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do klasy czwartej – oddział sportowy w roku szkolnym 2021/2022

I.  Zasady rekrutacji

 1. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 zostanie utworzony oddział sportowy o profilu lekkoatletyka dziewcząt i chłopców oraz piłka nożna chłopców..
 2. W procesie rekrutacji planuje się przyjęcie do oddziału klasowego 20 uczniów.
  O ilości uczniów w oddziale oraz ilości dziewczynek i chłopców w oddziale ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.
 3. Do oddziału sportowego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na podstawie złożonego pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (dotyczy to dzieci zamieszkałych w obwodzie jak i poza obwodem szkoły).
 4. Do oddziałów sportowych w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie danej szkoły.
 5. Rodzic/prawny opiekun kandydata do oddziału sportowego wraz ze złożeniem wniosku składa oświadczenie (wzór w załączniku nr 1) .
 6. Do oddziału sportowego zostaną przyjęci kandydaci, którzy:
 7. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
 8. posiadają pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (załącznik nr 2),
 9. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 10. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 6, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, o przyjęciu dziecka do oddziału sportowego decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z testu sprawności fizycznej.
 11. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do klasy sportowej, uczeń zostanie zakwalifikowany do klasy ogólnej, a w przypadku ucznia spoza szkoły nie zostanie on przyjęty.
 12. Dziecko przyjęte do oddziału sportowego nie bierze udziału w kwalifikacji do oddziału ogólnego.

II.  Harmonogram działań rekrutacyjnych

Lp. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w  postępowaniu uzupełniającym Rodzaj czynności

 

1. 7.04 – 30.04.2021 r. 16.08 – 18.08.2021r Złożenie wniosku o przyjęcie do

klasy IV wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym załącznik nr 1)

2. hala sportowa

14.05.2021r. (piątek) godz. 15.00 – piłka nożna chłopcy

17.05.2021r. godz. 15.00 – dziewczynki, chłopcy

 

 

 

hala sportowa

20.08.2021 r.

godz. 15.00

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się przyjęcie do klas IV. Uwaga: Kandydat przystępuje do próby sprawności fizycznej w szkole, do której ubiega się o przyjęcie, w terminie wskazanym przez szkołę prowadzącą rekrutację do oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. 18.05 – 21.05.2021 r. 23..08.2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. 24.05.2021r.

godz. 12.00

27.08.2021 r.

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5. 24.05. – 28.05.2021 r.

do godz. 15.00

30.08.2021 r.

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane – w formie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2).
6. 31.05.2021 r.

do godz. 12.00

31.08.2021 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy sportowej.

 

III.       Wyniki rekrutacji

 1. Rekrutację do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej przeprowadza Komisja. Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, podając imiona
  i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zwiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych.
 4. Listy, o których mowa w pkt. 2 i 4 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w budynku szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 5. Rodzic/ prawny opiekun kandydata w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy sportowej.
 6. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/ prawnego opiekuna kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia z podaniem najniższej liczby punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczby punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic/ prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od w/w rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.

Dokumentu do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej

Rekrutacja do klasy czwartej – oddział sportowy

Scroll to Top