Super klasa

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO  SUPER KLASA

Założenia ogólne:

 1. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy naszego gimnazjum.
 2.  Czas trwania konkursu: od 01.09 do 31.05.
 3.  Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą ilość punktów, w ciągu jednego roku.
 4. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę jako całość oraz indywidualnie przez uczniów.
 5. Zwycięska klasa otrzymuje miano : SUPER KLASY  SP  5 i nagrodę niespodziankę od Dyrektora gimnazjum. Jest to tytuł przechodni, w kolejnym roku mogą walczyć o niego inne klasy.
 6. Punkty są przekazywane i liczone przez komisję wyznaczoną przez Samorząd Uczniowski.
 7. Klasy, które zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymują dyplomy.

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy, rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,
 • podnoszenie jakości pracy szkoły.

PUNKTOWANE OSIĄGNIĘCIA :

 1.   Średnia ocen klasy śródroczna (wszystkie przedmioty, I i II semestr)

ŚREDNIA KLASY ILOŚĆ
PUNKTÓW
4 i więcej 30
3,9 28
3,8 26
3,7 24
3,6 22
3,5 20
3,4 18
3,3 16
3,2 14
3,1 12
3,0 10
Poniżej 3 5
2. Zachowanie śródroczne (średnia klasy )
OCENA Z ZACHOWANIA: decyduje średnia ocena z zachowania. Przelicza się ją
przypisując poszczególnym ocenom odpowiednią ilość punktów, a następnie oblicza
średnią arytmetyczną.
WZOROWA  5 pkt,
BARDZO DOBRA 4 pkt,
DOBRA  3 pkt,
POPRAWNA  2 pkt,
NIEODPOWIEDNIA  0 pkt,
NAGANNA  1 pkt.
ŚREDNIA KLASY ILOŚĆ PUNKTÓW
4,0 i więcej 34
3,9 32
3,8 30
3,7 28
3,6 26
3,5 24
3,4 22
3,3 20
3,2 18
3,1 16
3,0 i poniżej 10
3. Frekwencja klasy za okres do końca maja.
Frekwencja Ilość punktów
95% i więcej 30
94% 28
93% 26
92% 24
91% 22
90% 20
89% 18
88% 16
87% 14
86% 12
85% 10
84% 8
83% 6
82% 4
81% 2
80% i poniżej 0
Każdy uczeń klasy dodatkowo otrzymuje +10 pkt za 100% frekwencję.
( za I i II semestr)
4. Aktywny udział w życiu szkoły:
współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz wywiązywanie się zadań
dodatkowych 15 pkt,
organizowanie lub czynny udział w imprezach charytatywnych:
na rzecz szkoły ( każdy uczeń klasy )  1 pkt,
na rzecz miasta ( każdy uczeń klasy)  2 pkt,
pochwała Dyrektora na forum klasy dla ucznia  10 pkt,
pochwała Dyrektora na apelu szkolnym   20 pkt.
5. Konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski:
I miejsce  10 pkt,
II miejsce  9 pkt,
III miejsce  8 pkt,
IV miejsce  7 pkt,
V miejsce  6 pkt,
VI miejsce  5 pkt.

Scroll to Top