Regulamin I Turnieju Szachowego w Goleniowie „Edukacja przez Szachy”

I. CEL IMPREZY

 • popularyzacja gry w szachy;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • zachęcanie rodziców do współdziałania i integracji z własnymi dziećmi w celu spędzania wolnego
  czasu.

II. ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Matejki 3 C, 72-100 Goleniów, Tel. 608 079 705, 606 147 612;
 • Iwona Lipowicz-Orłowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im.
  ks. Jana Twardowskiego 5 w Goleniowie;
 • Marek Ragan – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 Goleniowie.

III. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

Szkoła Podstawowa nr 5 w Goleniowie ul. C.K. Norwida, dnia 20.10.2018 r. dla przedszkolaków,
uczniów klas I, II, III, IV, V i VI.
Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie ul. Niepodległości 1, dnia 27.10.2018 r. dla uczniów klas VII i VIII
szkół podstawowych, III klasy gimnazjum oraz szkół średnich i ich absolwentów.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Zawody odbędą się w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut na partię dla
zawodnika.
W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSZach. Do ostatecznej interpretacji regulaminu
upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest terminowe zgłoszenie do 06.10.2018r. do godz.22.00, bez żadnych
opłat.
Zgłoszenia przyjmowane są internetowo na adres turniejszachowy@goleniow.edu.pl .
Należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, szkołę.
Na adres zwrotny zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Za udział osób niepełnoletnich w turnieju szachowym odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni,
którzy powinni być przy rejestracji potwierdzenia uczestnika niepełnoletniego przy stoliku
sędziowskim. Rejestracja potwierdzenia obejmuje też wyrażenie przez rodzica/prawnego opiekuna
zgody, na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
Uczestnik powinien posiadać legitymację szkolną.
Aby uniknąć opóźnień, prosimy o punktualne przybycie na salę gry. Osoby, które nie potwierdzą
uczestnictwa do godz. 09.30 zostaną usunięte z listy startowej.

VI. HARMONOGRAM

9:00 – 09:30 potwierdzenie uczestnictwa przy stoliku sędziowskim;
09:45 – 15:15 – rozgrywki turniejowe – rundy 1-7;
15:30 – zakończenie turnieju;
Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po
zakończeniu poprzedniej.

VII. NAGRODY

Nagrody w turnieju :
I, II, III miejsce: puchary i medale
Dyplomy dla wszystkich uczestników.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku
mogą przepaść na rzecz organizatora.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia turnieju, wyłonienia
  zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016.922
  z 28.06.2016 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem
  w turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia, nazwą
  szkoły, do której uczęszcza, z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku – w każdy
  sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.
 4. Uczestnik biorąc udział w turnieju jednocześnie udziela Organizatorowi niewyłącznej
  i nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących
  polach ekploatacji:

  1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
   formie.
  2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono
   wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego
   udziału w turnieju.
  3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
  4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
  5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
   publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
   przez siebie wybranym.
  6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
  7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w turnieju w postaci zdjęć z zawodów.
  9. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
   niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w turnieju.
  11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237

IX. UWAGI KOŃCOWE

Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona.
Dla wszystkich uczestników turnieju słodki poczęstunek, woda, herbata, kawa.
Każdy ubezpiecza się we własnym zakresie.
Kontakt z Organizatorem pod adresem: turniejszachowy@goleniow.edu.pl, telefon: 604 828 123

Scroll to Top