Zadania

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie w ramach pracy Zespołu
ds. Profilaktyki przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje
zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.
Obejmują one obszary:

Zdrowie psycho-fizyczne dzieci i młodzieży.
Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i proekologicznych:

 • akcja „Sprzątanie Świata”
 • „Dzień Profilaktyki” w szkole w tym działania „Trzymaj formę” gdzie młodzież
  i dzieci uczą się zdrowych nawyków żywieniowych , spotykają ze
  specjalistami z dziedziny zdrowia, poruszając problem bulimii i anoreksji.
 • Europejski Tydzień Sportu Be-Aktive kształtujący w świadomości młodych
  ludzi potrzebę kultury fizycznej.
 • zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania
  COVID-19 przez pedagoga i psychologa w szkole oraz pogadanka w celu
  poznania wszelkich obaw i lęków związanych z pandemią i zapobieganie im

Kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych oraz poczucia bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole przez:

 • udział dzieci w rekomendowanych programach profilaktycznych oraz
  pogadankach i warsztatach tematycznych prowadzonych przez pedagoga
  szkolnego i wychowawców klas.
 • udział uczniów w zajęciach ART i zajęciach rozwijających kompetencje
  emocjonalno-społeczne. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów dla
  uczniów kierowanych na wniosek wychowawcy, Rady Pedagogicznej lub
  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • profilaktyczne działania z udziałem przedstawicieli KPP w Goleniowie w celu
  zapoznania uczniów z obowiązującym prawem oraz konsekwencji wynikającej
  z odpowiedzialności prawnej w szczególności w przypadkach stosowania
  przemocy i agresywnego zachowania oraz przemocy w sieci –
  „cyberprzemoc”. Zajęcia obejmowały także problem ofiar takiej przemocy,
  dalszego systemu wsparcia i skutecznego radzeniu sobie z problemem.
 • propagowanie bezpiecznego zachowania w internecie poprzez zajęcia z
  nauczycielem informatyki, wychowawcy i pedagoga szkolnego.
 • wdrażanie skutecznych działań z zakresu profilaktyki uzależnień
  behawioralnych przez wdrażanie rekomendowanych programów
  profilaktycznych oraz działań wychowawczych i psychologiczno-
  pedagogicznych w klasach.
 • edukacja młodzieży szkolnej z zakresu zapobiegania HIV/AIDS, skutków
  stosowania środków uzależniających tj. papierosy, dopalacze, alkohol,
  narkotyki. Zajęcia są prowadzone przez wychowawców, nauczyciela biologii,
  wychowania do życia w rodzinie i pedagoga szkolnego.
 • spotkania dla rodziców w ramach działań profilaktycznych wobec zagrożeń społecznych tj. przemoc w sieci, pierwszy kontakt dziecka z używkami oraz grupami dysfunkcyjnymi lub zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka.

Podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

 • budowanie pozytywnego klimatu szkoły i przynależności do całej
  społeczności szkolnej
 • tworzenie aktywnie działającej grupy uczniów na rzecz społeczności
  lokalnej tj. wolontariat i pojedyncze działania związane z okresem
  świąt.
 • praca nad budowaniem pozytywnej samooceny dziecka i
  umiejętnością uczenia się i pracy.
 • budowanie szacunku do innych osób przez spotkania z ciekawymi
  osobami, autorytetami, ludźmi wykonującymi różne zawody
  zapraszanymi na lekcje wychowawcze oraz zajęcia z pedagogiem,
  psychologiem i wychowawcą w formie dyskusji lub warsztatów.
 • działania mające na celu posiadanie zgodnie z wiekiem rozwojowym
  dziecka zdolności do życia w społeczności szkolnej, rodzinie i grupie
  rówieśniczej i podtrzymywania głębszych relacji tj. przyjaźń i miłość.
 • tworzenie okazji do doświadczania sukcesu przez dzieci i
  rozpoznawania własnych osiągnięć
 • ustanowienie regulaminu szkolnego i niezgoda na przemoc i wszelkie
  przejawy demoralizacji.
 • indywidualna pomoc psychologiczna dla ucznia i rodzica. (obejmuje
  też działania interwencyjne i specjalistyczne).

Obszar szkoleniowo-prawny w zakresie szkolnej profilaktyki:

 • przeprowadzenie spotkań dla rodziców w celu zapoznania z dokumentacją
  szkolną, WZO, prawami i obowiązkami ucznia, realizowanym Programem
  Wychowawczo-Profilaktycznym oraz obowiązującej na terenie szkoły
  procedurze bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania
  COVID-19
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla nauczycieli z zakresu informatyki,
  zagrożeń cyberprzemocą i zabezpieczeniami w sieci
 • prowadzenie procedury Niebieskiej Karty
 • współpraca z KPP w Goleniowie w formie spotkań informacyjnych z
  wychowawcami klas oraz sytuacjach indywidualnych interwencji w
  sprawie uczniów i ich rodzin.
 • współpraca z kuratorami sądowymi i asystentami rodzin w sprawach
  dotyczących funkcjonowania w rodzinie naszych uczniów.
 • współpraca z PCPR w sprawie pomocy dla dzieci i ich rodzin.
 • współpraca z CUS w Goleniowie w związku z trudną sytuacją socjalno-
  bytową naszych uczniów.
 • współpraca z Gminną Komisją Problemów Alkoholowych w celu
  prowadzenia w szkołach i środowisku lokalnym spójnych działań
  profilaktyczno-wychowawczych.
 • kierowanie trudnych i zagrażających bezpieczeństwu dziecka spraw do
  Sądu Rejonowego w Goleniowie – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym:

 • prowadzenie dla uczniów rekomendowanych programów profilaktycznych
  obejmujących uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz
  wzmacniania czynników chroniących takich jak: umiejętność odpierania presji
  rówieśniczej, kształtowanie norm i zasad postepowania i komunikację z
  rodzicami oraz wiedzę na temat konsekewencji używania substancji.
 • kierowanie rodziców jako kluczowych osób mających wpływ na proces
  wychowania dzieci i młodzieży do „Szkoły dla Rodziców” i terapeutów celem
  pogłębienia umiejętności wychowawczych i relacji z dzieckiem.
 • indywidualna pomoc psychologiczna w szkole dla dzieci i ich rodziców celem
  przeciwdziałania inicjacji alkoholowej, palenia papierosów, zażywania
  narkotyków, dopalaczy i leków a także podejmowania wczesnej aktywności
  seksualnej, zachowania agresywne i przestępcze.
 • prowadzenie przez wychowawców i przedstawicieli policji w klasach zajęć dla
  uczniów na temat podejmowania przez nich zachowań ryzykownych w
  środowisku i internecie oraz wynikających z tego zagrożeń i
  odpowiedzialności prawnej.
 • modelowanie pozytywnych zachowań uczniów z uwzględnieniem okresu
  dojrzewania, niezależności, poszukiwania tożsamości i potrzeby akceptacji
  przez warsztaty pedagogiczne, indywidualne poradnictwo pedagogiczno-
  psychologiczne dla uczniów.
 • interwencje wychowawcze w przypadkach problemów psychologicznych i
  społecznych z dzieckiem w szkole.
 • monitorowanie postępów w nauce, sytuacji rodzinnej i relacji rówieśniczej
  dziecka.
Scroll to Top